Regulamin dla konsumentów

Regulamin Programu Lista Robinsonów

Dział I: Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu Lista Robinsonów, w tym w szczególności zasady korzystania z Portalu, jak również zawierania, wykonywania i wypowiadania przez SMB umów z osobami fizycznymi w zakresie rejestracji ich danych osobowych w Bazie Danych i przekazywania tych danych innym podmiotom tzw. Organizacjom Korzystającym, w celu nieprzekazywania takim osobom fizycznym niezamówionej, adresowanej do nich Informacji handlowej.

2.      Użytkownik Zarejestrowany potwierdza w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej lub poprzez złożenie podpisu na zgłoszeniu pisemnym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

Dział II: Definicje

Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

1.      Baza DanychLista Robinsonów – zbiór danych osobowych o nazwie „Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego – Lista Robinsonów”, który jest wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem księgi 043083. W ramach tego zbioru przez SMB są przetwarzane dane kontaktowe dobrowolnie przekazane przez Użytkowników do SMB na potrzeby zarejestrowania ich na Liście Robinsonów w celu zapewnienia, aby Organizacje Korzystające nie kierowały do Zarejestrowanych Użytkowników Informacji handlowej w formie adresowanych do nich przesyłek pocztowych, wiadomości email, kontaktów telefonicznych lub wiadomości „sms”, zgodnie z zakresem dokonanego przez Zarejestrowanego Użytkownika zgłoszenia na Liście Robinsonów.

2.      Dane – dane osobowe Użytkownika, wskazane w Formularzu, przetwarzane w Bazie Danych i przekazywane Organizacjom Korzystającym w zakresie niezbędnym do zarejestrowania się w Programie. Zakres może się różnić w zależności od kanału komunikacji oraz rodzaju zastrzeżenia.

3.      Formularz – dostępny na stronach Portalu formularz, za pośrednictwem którego Użytkownik Zarejestrowany: (a) rejestruje lub modyfikuje swoje Dane, (b) weryfikuje przetwarzane już Dane, (c) usuwa swoje Dane przekazane na potrzeby Programu.

4.      Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

5.      Organizacja Korzystająca – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późń. zm.) (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), który jest zobowiązany lub dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad Programu, tj. do niekierowania do Zarejestrowanych Użytkowników Informacji handlowej, w szczególności członek SMB.

6.      Portal – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w sieci Internet, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług (tj. z Usługi Informacyjnej, Usługi Pobierania, Usługi Rejestracyjnej poprzez Serwis WWW lub z Innych Usług) oraz z informacji opracowanych przez SMB (lub jej partnerów), która jest udostępniana przez SMB w domenie www.listarobinsonow.pl.

7.      Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

8.      Program – program zorganizowany i prowadzony przez SMB, przeznaczony dla Organizacji Korzystających oraz osób fizycznych, które zgłosiły SMB (za pośrednictwem Portalu, poprzez Serwis SMS, poprzez Serwis Telefoniczny lub listownie – na adres SMB) wolę nieotrzymywania adresowanych do nich Informacji handlowych w formie wiadomości email, przesyłek pocztowych, kontaktów telefonicznych lub wiadomości sms.

9.      Przeglądarka Internetowa – program komputerowy umożliwiający przeglądanie zasobów Internetu dostępnych w standardzie HTML.

10.  Regulamin – niniejszy regulamin Programu „Lista Robinsonów”.

11.    Serwis SMS – automatyczny serwis „sms” dostępny pod numerem 7168, który umożliwia Użytkownikom zarejestrowanie się na Liście Robinsonów i zgłoszenie swojego numeru telefonu w celu zastrzeżenia go przed Informacją handlową (przekazywaną wyłącznie za pośrednictwem wiadomości „sms”). Koszt wysłania 1 (jednej) wiadomości sms na numer Serwisu SMS to 1,00 zł netto i 1,23 zł z VAT. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest Telebot Sp. z o.o., ul. Tuwima 20, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-248-57-14..

12.  Serwis Telefoniczny – automatyczny serwis telefoniczny dostępny pod numerem (dla stacjonarnych: 801 023 344 i komórkowych: 22 123 43 21), który umożliwia Użytkownikom zarejestrowanie się na Liście Robinsonów i zgłoszenie swojego numeru telefonu w celu zastrzeżenia go przed Informacją handlową (przekazywaną wyłącznie za pośrednictwem kontaktów telefonicznych, telemarketingowych). Koszt połączenia z Serwisem Telefonicznym jest zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego.

13.  Serwis WWW – system teleinformatyczny dostępny na Portalu, który umożliwia Użytkownikom zarejestrowanie się na Liście Robinsonów i zgłoszenie swoich Danych (adres pocztowy, adres e-mail) w celu zastrzeżenia ich przed Informacją handlową (przekazywaną za pośrednictwem przesyłek pocztowych, wiadomości email). Korzystanie z Serwisu WWW jest bezpłatne.

14.  SMB – Polskie Stowarzyszenie Marketingu z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222550, NIP 525-101-19-95, REGON 011263596.

15.  Specyfikacja Techniczna – zbiór informacji o wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się SMB świadcząc Portal, stanowiąca załącznik do Regulaminu.

16.  System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego.

17.  Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

18.  Usługi – usługi określone w Dziale III Regulaminu, w tym usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów Teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego.

19.  Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu lub Usług, w tym Zarejestrowany Użytkownik.

20.  Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu, tj. zgłosił SMB poprzez wybrany przez siebie kanał komunikacji, wolę nie otrzymywania Informacji handlowej w formie wiadomości email, przesyłek pocztowych, kontaktów telefonicznych lub wiadomości sms.

 

Dział III: Rodzaje i zakres świadczonych Usług objętych Regulaminem

W rozumieniu Regulaminu, Usługi stanowią:

1.      Usługi Informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych lub multimedialnych o różnorodnej tematyce, udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez Portal, w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron Portalu.

2.      Usługi Rejestracji – usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom poprzez Serwis WWW, Serwis SMS, Serwis Telefoniczny lub pisemnie zarejestrowanie własnej osoby w Programie i uzyskanie statusu Użytkownika Zarejestrowanego.

3.      Usługi Pobierania – usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnionych na Portalu, w tym umożliwienie Zarejestrowanym Użytkownikom pobierania informacji o ich Danych zarejestrowanych na Liście Robinsonów.

4.      Inne Usługi – usługi świadczone przez SMB na podstawie odrębnych umów lub w regulaminach szczegółowych.

 

Dział IV: Warunki świadczenia Usług

 

1.      SMB świadczy Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.      Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującym prawem.

3.      Użytkownik oraz SMB zobowiązują się nie dostarczać przez lub do Systemów Teleinformatycznych SMB oraz Portalu następujących treści:

a.       powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów Teleinformatycznych biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług,

b.      naruszających dobra osób trzecich lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dział V: Zasady Programu

1.      Program ma na celu ochronę Użytkowników Zarejestrowanych, którzy nie życzą sobie otrzymywania niezamówionej, adresowanej do nich Informacji handlowej.

2.      Do Programu mogą przystąpić jedynie osoby fizyczne zastrzegając jedynie swoje prywatne Dane. Programem nie będą objęte dane służbowe, np. służbowe numery telefonów, służbowe adresy email itp.  

3.      Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać, adresowanej do niego Informacji handlowej, może zgłosić swój udział w Programie poprzez zarejestrowanie swoich Danych na Liście Robinsonów zgodnie z Regulaminem. Warunkiem dokonania rejestracji na Liście Robinsonów przez Użytkownika jest akceptacja Regulaminu w drodze odrębnego oświadczenia woli.

4.      Zarejestrowanie Danych Użytkownika na Liście Robinsonów (tj. w Bazie Danych) ma ten skutek, że SMB udostępni Organizacjom Korzystającym Dane Użytkowników Zarejestrowanych zgodnie z zakresem rejestracji na Liście Robinsonów dokonanej przez Zarejestrowanego Użytkownika, w celu niekierowania do Użytkownika adresowanej do niego Informacji handlowej.

5.      Zarejestrowany Użytkownik może udzielić indywidualnej zgody na otrzymywanie Informacji handlowej od określonej Organizacji Korzystające także wtedy, jeżeli wcześniej zarejestrował swoje Dane na Liście Robinsonów. W takiej sytuacji taka Organizacja Korzystająca będzie mogła wysyłać do Użytkownika Zarejestrowanego Informację handlowe. 

6.      Użytkownik zobowiązany jest w procesie rejestracji podać jedynie  swoje Dane.

7.      W odniesieniu do Danych zarejestrowanych w Bazie Danych, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie, Użytkownik może zgłosić chęć nieotrzymywania adresowanej do niego Informacji handlowej w następującym zakresie:

a.       w odniesieniu do adresu pocztowego: komunikacji w formie przesyłek pocztowych;

b.      w odniesieniu do adresu email: komunikacji w formie wiadomości e-mail;

c.       w odniesieniu do numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego: kontaktów telefonicznych (telemarketingowych);

d.      w odniesieniu do numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego: wiadomości „sms”.

8.      Użytkownik może zgłosić przystąpienie do Programu i zarejestrować Dane na Liście Robinsonów poprzez:

a.         Serwis WWW. Poprzez Serwis WWW (wypełnienie formularza) można zastrzec jedynie adres e-mail;

b.         Serwis Telefoniczny. Poprzez Serwis Telefoniczny można zastrzec jedynie numer telefonu w zakresie komunikacji telefonicznej (telemarketingowej);

c.         Serwis SMS. Poprzez Serwis SMS można zastrzec jedynie numer telefonu w zakresie komunikacji sms;

d.        zgłoszenie pisemne. Poprzez zgłoszenie pisemne można zastrzec adres pocztowy.

9.      W przypadku rejestracji z wykorzystaniem Serwisu WWW, Serwisu Telefonicznego oraz Serwisu SMS konieczne jest dodatkowe potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej www.listarobinsonow.pl/register.

10.  Użytkownik może zarejestrować w Bazie Danych po kilka Danych dla każdego kanału komunikacji (np. dwa numery telefonu, dwa adresy e-mail). Zgłoszenia dokonywane w różnych formach są traktowane jako osobne rejestracje (tj. osobna rejestracja dla zgłoszenia poprzez Serwis WWW, dla zgłoszenia pisemnego, itd.).

11.  Rejestracja staje się skuteczna po upływie 30 dni od dnia rejestracji w przypadku Serwisu WWW, Serwisu telefonicznego oraz Serwisu SMS oraz maksymalnie po 60 dniach od dnia otrzymania przez SMB zgłoszenia pisemnego.

12.  W tym samym okresie, zobowiązanie to wygasa w przypadku usunięcia Danych z Listy Robinsonów na życzenie Uczestnika.

13.  Informacja o istnieniu Listy Robinsonów jest podawana do wiadomości publicznej.

14.  Dane Zarejestrowanych Użytkowników nie są podawane do publicznej wiadomości. Są one udostępnianie przez SMB wyłącznie Organizacjom Korzystającym, na zasadach określonych w Regulaminie.

15.  Z chwilą rejestracji, Użytkownik zawiera z SMB umowę o rejestrację Danych Użytkownika w Bazie Danych i udostępniania tych Danych przez SMB Organizacjom Korzystającym, które zobowiązały się wobec SMB do niekierowania do Zarejestrowanych Użytkowników Informacji handlowej. Zarejestrowany Użytkownik zostaje zarejestrowany w Programie na okres 3 lat od daty otrzymania przez SMB zgłoszenia. W przypadku gdy Użytkownik nie zgłosi chęci przedłużenia rejestracji jego danych na Liście Robinsonów po upływie okresu 3 lat od momentu rejestracji, oznacza to, iż może otrzymywać Informacje handlowe w oparciu o wcześniej wyrażone przez niego zgody.           

16.  Użytkownik może odstąpić od umowy o rejestrację Danych Użytkownika w Bazie Danych w terminie czternastu dni od rejestracji w Programie.

17.  Zarejestrowany Użytkownik może zgłosić SMB otrzymanie od Organizacji Korzystającej Informacji handlowej w sytuacji, gdy taką otrzymała pomimo faktu jego zarejestrowania w Programie. Zgłoszenie może zostać złożone w ramach postępowania reklamacyjnego przewidzianego w Dziale XIV niniejszego Regulaminu. SMB nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Organizacji Korzystającej. Umowa, ani Usługi świadczone przez SMB na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowią umowy o świadczenie przez osoby trzecie. Zobowiązania SMB są należycie wykonane w przypadku udostępnienia Danych Zarejestrowanego Użytkownika Organizacji Korzystającej w celu niekierowania przez nią niezamówionej Informacji handlowej adresowanej do Zarejestrowanych Użytkowników.

 

Dział VI: Rejestracja, Weryfikacja i Usuwanie Danych z Listy Robinsonów

1.      Rejestracji, tj. wpisania Danych na Listę Robinsonów można dokonać poprzez Serwis WWW, Serwis Telefoniczny, Serwis SMS lub w drodze zgłoszenia pisemnego.

2.      Weryfikacji, tj. sprawdzenia, czy i jakie Dane są zarejestrowane na Liście Robinsonów można dokonać poprzez Serwis WWW, Serwis Telefoniczny, Serwis SMS lub w drodze zgłoszenia pisemnego.

3.      Wyrejestrowania, tj. wypisania, usunięcia Danych z Listy Robinsonów można dokonać poprzez Serwis WWW, Serwis Telefoniczny, Serwis SMS lub w drodze zgłoszenia pisemnego. Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Dane zarejestrowane na Liście Robinsonów w dowolnym czasie. Usunięcie wszystkich Danych oznacza rezygnację z udziału w Programie.  

4.      Poprzez Serwis WWW możliwe jest zarejestrowanie na Liście Robinsonów adresu e-mail. Rejestracja jest możliwa poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego Formularza zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej www.listarobinsonow.pl/register.

5.      Poprzez Serwis Telefoniczny możliwe jest zarejestrowanie na Liście Robinsonów numeru telefonu (stacjonarnego lub komórkowego). Rejestracja jest możliwa poprzez połączenie z numerem Serwisu Telefonicznego i wykonanie za pomocą sygnałów DTMF instrukcji przekazywanych głosowo przez Serwis Telefoniczny, a także dostępnych na stronie internetowej www.listarobinsonow.pl/register.

6.      Poprzez Serwis SMS możliwe jest zarejestrowanie na Liście Robinsonów numeru telefonu (stacjonarnego lub komórkowego). Rejestracja jest możliwa poprzez wysłanie na numer Serwisu SMS wiadomości sms o określonej treści zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowejwww.listarobinsonow.pl/register.

7.      Poprzez zgłoszenie pisemne możliwe jest zarejestrowanie na Liście Robinsonów adresu pocztowego. Rejestracja jest możliwa poprzez przesłanie na adres SMB prawidłowo wypełnionego papierowego formularza dostępnego na stronie internetowej www.listarobinsonow.pl/register.

8.      Poprzez Serwis WWW możliwe jest zweryfikowanie, czy na Liście Robinsonów zarejestrowany jest adres e-mail. Weryfikacja jest możliwa poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego Formularza zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej www.listarobinsonow.pl/check.

9.      Poprzez Serwis Telefoniczny możliwe jest zweryfikowanie, czy na Liście Robinsonów zarejestrowany jest numeru telefonu (stacjonarnego lub komórkowego). Weryfikacja jest możliwa poprzez połączenie z numerem Serwisu Telefonicznego i wykonanie za pomocą sygnałów DTMF instrukcji przekazywanych głosowo przez Serwis Telefoniczny, a także dostępnych na stronie internetowej www.listarobinsonow.pl/check.

10.  Poprzez Serwis SMS możliwe jest zweryfikowanie, czy na Liście Robinsonów zarejestrowany jest numeru telefonu (stacjonarnego lub komórkowego). Weryfikacja jest możliwa poprzez wysłanie na numer Serwisu SMS wiadomości sms o określonej treści zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej www.listarobinsonow.pl/check.

11.  Poprzez wysłanie pisemnego zapytania drogą pocztową możliwe jest zweryfikowanie, czy na Liście Robinsonów zarejestrowany jest adres pocztowy. Po otrzymaniu zapytania SMB drogą pocztową udzieli na nie odpowiedzi. 

12.  Poprzez Serwis WWW możliwe jest wyrejestrowanie z Listy Robinsonów adresu e-mail. Wyrejestrowanie jest możliwe poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego Formularza zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej www.listarobinsonow.pl/signout.

13.  Poprzez Serwis Telefoniczny możliwe jest wyrejestrowanie z Listy Robinsonów numeru telefonu (stacjonarnego lub komórkowego). Wyrejestrowanie jest możliwe poprzez połączenie z numerem Serwisu Telefonicznego i wykonanie za pomocą sygnałów DTMF instrukcji przekazywanych głosowo przez Serwis Telefoniczny, a także dostępnych na stronie internetowej www.listarobinsonow.pl/signout.

14.  Poprzez Serwis SMS możliwe jest wyrejestrowanie z Listy Robinsonów numeru telefonu (stacjonarnego lub komórkowego). Wyrejestrowanie jest możliwe poprzez wysłanie na numer Serwisu SMS wiadomości sms o określonej treści zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowejwww.listarobinsonow.pl/signout.

15.  Poprzez zgłoszenie pisemne możliwe jest wyrejestrowanie z Listy Robinsonów adresu pocztowego.  Wyrejestrowanie jest możliwe poprzez przesłanie na adres SMB prawidłowo wypełnionego papierowego formularza dostępnego na stronie internetowej www.listarobinsonow.pl/signout.

16.  Zmiana Danych następuje przez usunięcie Danych, a następnie rejestrację nowych Danych zgodnie z zapisami Działu VI.

 

Dział VII: Organizacje Korzystające

1.      Organizacją Korzystającą jest każdy podmiot będący członkiem SMB.

2.      Przedsiębiorca, który nie jest członkiem SMB, może przystąpić do Programu na zasadzie dobrowolności. Przedsiębiorca, który dobrowolnie przystąpił do Programu, jest zobowiązany do przestrzegania zasad Programu na takich samych warunkach jak członek SMB.

3.      W celu przystąpienia do Programu, przedsiębiorca niebędący członkiem SMB, składa prawidłowo wypełnioną deklarację przystąpienia do Programu Lista Robinsonów, o której mowa w Regulaminie przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów. Organizacja Korzystająca przystępując do Programu zobowiązuje się przestrzegać założeń Listy Robinsonów, tj. zobowiązuje się nie kierować do Zarejestrowanych Użytkowników adresowanej do nich Informacji handlowej.

4.      Organizacja Korzystająca przystępując do Programu zawiera z SMB umowę licencji na korzystanie z Bazy Danych, w której SMB m.in. przekaże Organizacji Korzystającej przetwarzanie Danych z Bazy Danych wyłącznie w celu zapewnienia, aby do Zarejestrowanych Użytkowników nie była przesyłana Informacja handlowa (zgodnie z zakresem dokonanego przez Zarejestrowanego Użytkownika zgłoszenia na Liście Robinsonów).

5.      Organizacja Korzystająca może przetwarzać, udostępnione jej przez SMB dane z Bazy Danych wyłącznie w celu zapewnienia, aby do Zarejestrowanych Użytkowników nie była przesyłana Informacja handlowa na warunkach przewidzianych Regulaminem. 

6.      Szczegółowe zasady korzystania przez Organizację Korzystającą z Bazy Danych są określane w Regulaminie przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów. W celu uzyskania informacji o zasadach korzystania z Baz Danych należy skontaktować się z SMB. W odniesieniu do Organizacji Korzystających, postanowienia niniejszego Działu mają jedynie charakter informacyjny.

 

Dział VIII. Prawa własności intelektualnej

1.      Wszystkie treści lub materiały zawarte na Portalu, w tym grafika, teksty, układ strony oraz inne elementy są własnością SMB, lub zostały użyte przez SMB za zgodą danego właściciela. Strona internetowa Portalu, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.

2.      Korzystanie przez Użytkownika z materiałów zawartych na Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym do utworów dostępnych w Portalu. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody SMB kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części.

3.      Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone na Portalu są prawnie chronione. Zgoda na używanie tego Portalu przez Użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na ich używanie. Wszelkie ich użycie w celach innych niż korzystanie z Portalu jest zabronione, chyba że SMB albo podmiot, któremu przysługują prawa do nich, wyrazi na piśmie zgodę na takie ich użycie. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez SMB lub inne uprawnione podmioty.

 

Dział IX. Ochrona danych osobowych

1.      Administratorem Danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji jest SMB. SMB przetwarza Dane w Bazie Danych w celu realizacji Programu na zasadach opisanych w Regulaminie. Ponadto, Dane są przetwarzane przez SMB także dla celów technicznych związanych z obsługą Portalu, Serwisu WWW Serwisu Telefonicznego lub Serwisu SMS.

2.      SMB przetwarza Dane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminem.

3.      Dane Użytkowników będą przekazywane wyłącznie Organizacjom Korzystającym (odbiorcom danych zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych), których lista znajduje się na stronie www.listarobinsonow.pl.

4.      SMB nie weryfikuje prawdziwości Danych.

5.      Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych w ramach Listy Robinsonów lub sprzeciwu wobec przekazywania jego danych do Organizacji Korzystających (zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych). Zbieranie danych Użytkownika odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednakże podanie Danych jest niezbędne realizacji Usługi dla Użytkownika. SMB udostępnia dane Zarejestrowanych Użytkowników zgłoszone do Programu Organizacjom Korzystającym w celu należytej realizacji zobowiązania Organizacji Korzystających do nie przesyłania do Zarejestrowanych Użytkowników Informacji handlowych.

 

Dział X. Polityka prywatności Portalu

1.      SMB umożliwia korzystanie z zasobów Portalu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania dostępu do niektórych Usług konieczne jest dokonanie rejestracji.

2.      SMB oświadcza, że niezależnie od procedur Usług wymagających rejestracji (np. Usługi Rejestracji), nie gromadzi informacji dotyczących połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną SMB lub Usługami.

3.      SMB oświadcza, że może używać mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na urządzeniu końcowym Użytkownika pozwala na jego identyfikację i ułatwia komunikację między urządzeniem końcowym Użytkownika a Portalem. Mechanizm wykorzystywania plików cookies został szerzej opisany w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.listarobinsonow.pl.

 

Dział XI. Postępowania reklamacyjne

1.      Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Listy Robinsonów należy kierować bezpośrednio do SMB. Reklamacje dotyczące otrzymania przez Zarejestrowanego Użytkownika Informacji handlowej od Organizacji Korzystającej, pomimo  figurowania w Bazie Danych, będą przekazywane przez SMB do Organizacji Korzystającej.

2.      Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a.       oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej);

b.      dokładne określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację, w tym w szczególności identyfikację Danych, których reklamacja dotyczy.

3.      Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@listarobinsonow.pl lub pocztą tradycyjną, wysyłając wiadomość na adres siedziby SMB lub poprzez formularz na stronie internetowej www.listarobinsonow.pl.

4.      Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez SMB w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji przez SMB.

5.      Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na podany w reklamacji adres pocztowy lub adres e-mail.

 

Dział XII. Postanowienia końcowe

1.      SMB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów mających na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Programu, w tym w szczególności zapobiegania nadużyciom. Jednakże zmiana taka nie może naruszać praw nabytych przez Użytkowników ani przepisów obowiązującego prawa.

2.      Każdorazowo, w przypadku planowania zmian w Regulaminie, SMB powiadomi Użytkowników o planowanej zmianie w Regulaminie poprzez środek komunikacji, za pomocą którego Uczestnik przystąpił do Programu, oraz poprzez udostępnienie nowego brzmienia Regulaminu na łamach Portalu i za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej.

3.      Powiadomienie o planowanych zmianach do Regulaminu uprawnia Użytkownika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub korzystania z Usług. W takiej sytuacji Użytkownik powinien nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od powiadomienia złożyć oświadczenie o chęci rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub korzystania z Usług do SMB pisemnie na adres SMB lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie oświadczenia ze strony internetowej SMB dostępnej pod adresem domenowym www.smb.pl

4.      Regulamin jest dostępny na stronie www.listarobinsonow.pl i może być w każdym czasie utrwalony przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie.

5.      Prawa i obowiązki SMB oraz Użytkowników wynikające z Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Usług lub współpracy z Systemem Teleinformatycznym SMB:

- dostęp do sieci Internet (nie jest zapewniany przez SMB),

- do dostępu do Portalu – dowolna przeglądarka Internetowa,

- do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie aktywnego konta e-mail.