Strefa Opowiedzialnej Firmy - samoregulacja zmieniania oblicze marketingu w Polsce

Dołączenie do firm korzystających z Listy Robinsonów niesie za sobą istotne korzyści:

  • Ograniczenie kosztów działań marketingowych skierowanych do osób, które nie życzą sobie takiej komunikacji.
  • Ograniczenie kosztów (finansowych i wizerunkowych) spraw reklamacyjnych zgłaszanych przez konsumentów.
  • Wizerunek organizacji odpowiedzialnych społecznie i stosujących najwyższe standardy działania.

 

Jak zarejestrować firmę i korzystać z bazy Listy Robinsonów?

  • Zarejestruj a się na http://listarobinsonow.pl/register_company, podpisz deklarację przystąpienia z akceptacją regulaminów oraz opłać składkę - Decyzją Zarządu - uchwała nr 2/2016, wykorzystywanie baz LR przez członków SMB do końca roku 2016 jest bezpłatne. 
  • Po weryfikacji Twojego konta, otrzymujesz dostęp do bazy danych poprzez mechanizm wymiany danych.
  • Jeżeli wybrałeś opcję abonamentową (nie jednorazowego wykorzystania) uzyskasz publiczny wpis potwierdzający ten fakt do rejestru na stronie internetowej LR oraz certyfikat papierowy.
  • Korzystasz niezależnie z bazy danych LR obejmującej adresy pocztowe, adresy e-mail oraz numery telefonów.
  • Opłaty za korzystanie z bazy danych Listy pobierane są osobno za każdy typ danych.
  • PAMIĘTAJ korzystając z Listy Robinsonów masz obowiązek aktualizowania własnych baz danych oraz baz powierzonych, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
  • Polub Listę Robinsonów na facebooku za pośrednictwem firmowych fanpage’y. Takim działaniem pokazujesz, że firma należy do elitarnego grona przedsiębiorstw działających odpowiedzialnie i etycznie.

Jeśli jesteś członkiem SMB a nie prowadzisz działań stosujących marketing bezpośredni złóż deklarację, do obligatoryjnego korzystania z LR zobowiązuje członków Stowarzyszenia uchwała nr 4/2012 Walnego Zebrania Członków SMB, z dnia 5 czerwca 2012 roku. 

 

 Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu

„Lista Robinsonów” Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

 

Dział I: Postanowienie wstępne

Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania Organizacji Korzystających do Programu „Lista Robinsonów” oraz warunki korzystania przez Organizacje Korzystające z Bazy Danych w celu zapewnienia, aby do Zarejestrowanych Użytkowników nie była kierowana adresowana do nich Informacja handlowa.

 

Dział II: Definicje

Wszelkie słowa, wyrażenia występujące w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z poniżej zawartymi definicjami:

Baza Danych – baza danych, o której mowa w pkt. II 1) Regulaminu Programu;

Dane – dane, o których mowa w pkt. II 2) Regulaminu Programu;

Deklaracja Przystąpienia – deklaracja przystąpienia, o której mowa w Dziale III pkt. 3 niniejszego Regulaminu;

Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422);

Organizacja Korzystająca – organizacja korzystająca, o której mowa w pkt. II 5) Regulaminu Programu;

Program – program, o którym mowa w pkt. II 8) Regulaminu Programu;

Regulamin – niniejszy Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu „Lista Robinsonów”;

Regulamin Programu – Regulamin Listy Robinsonów, określający zasady działania Programu Lista Robinsonów, w tym w szczególności zasady korzystania z Portalu (prowadzonego przez SMB pod domeną www.listarobinsonow.pl), jak również zawierania, wykonywania i wypowiadania przez SMB umów z osobami fizycznymi w zakresie rejestracji ich danych osobowych w Bazie Danych i przekazywania tych danych innym podmiotom w celu nieprzekazywania takim osobom fizycznym adresowanej do nich Informacji handlowej;

SMB – Polskie Stowarzyszenie Marketingu z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222550, NIP 525-101-19-95, REGON 011263596;

Umowa licencji – umowa licencji, o której mowa w pkt. IV 1. Regulaminu;

Użytkownik – użytkownik, o którym mowa w pkt. II 21) Regulaminu Programu;

Zarejestrowany Użytkownik – zarejestrowany użytkownik, o którym mowa w pkt. II 22) Regulaminu Programu.

 

Dział III: Zasady przystępowania do Programu przez Organizacje Korzystające

1.      Organizacją Korzystającą  są  podmioty będące członkami SMB lub podmiot, który nie jest członkiem SMB, ale przystąpił do Programu wypełniając Deklarację Przystąpienia, kierujący do swoich klientów adresowaną do nich Informację handlową. 

2.      Przedsiębiorca, który nie jest członkiem SMB, może przystąpić do Programu na zasadzie dobrowolności. Przedsiębiorca, który dobrowolnie przystąpił do Programu, jest zobowiązany do przestrzegania zasad Programu jak członek SMB.

3.      W celu przystąpienia do Programu, przedsiębiorca niebędący członkiem SMB, który jest zainteresowany przystąpieniem do Programu, powinien zgłosić swoje przystąpienie do Programu poprzez złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji przystąpienia do Programu „Lista Robinsonów” (dalej: Deklaracja Przystąpienia). Przedsiębiorca niebędący członkiem SMB, przystępuje do Programu poprzez poprawne wykonanie poniższych czynności:

a.        złożenie poprawnie wypełnionej Deklaracji Przystąpienia;

b.       uiszczenie opłaty za korzystanie z Bazy Danych Programu w wysokości oznaczonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu;

c.       wypełnienie profilu dostępnego pod adresem domenowym www.listarobinsonow.pl/register_company

4.      Przedsiębiorca, który przystępuje do Programu nabywa status Organizacji Korzystającej i zobowiązuje się przestrzegać założeń Listy Robinsonów opisanych w Regulaminie Programu oraz zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności zobowiązuje się nie kierować do Zarejestrowanych Użytkowników adresowanych do nich niezamówionych Informacji handlowych. Dodatkowo Organizacja Korzystająca zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji przekazanych przez SMB na zasadach określonych w Regulaminie Projektu.

5.      Deklarację Przystąpienia można pobrać ze strony internetowej Programu (poniżej Regulaminu) prowadzonej pod adresemwww.listarobinsonow.pl. Poprawnie wypełnioną Deklarację Przystąpienia należy wysłać na adres siedziby SMB tj. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Deklarację Przystąpienia można również złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@listarobinsonow.pl.

6.      SMB sprawdza poprawność wypełnienia (w tym ewentualne braki) każdej otrzymanej Deklaracji Przystąpienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w otrzymanej Deklaracji Przystąpienia, SMB zwraca się do danego przedsiębiorcy z prośbą o uzupełnienie, bądź poprawienie Deklaracji Przystąpienia. 

7.      SMB wystawia potwierdzenie przystąpienia do Programu i nabycia statusu Organizacji Korzystającej i przekazuje je przedsiębiorcy drogą elektroniczną wraz z dostępem do Bazy Danych. Z chwilą otrzymania potwierdzenia, Organizacja Korzystająca staje się członkiem Programu.

8.      Wraz z przystąpieniem do Programu Organizacja Korzystająca udziela SMB ograniczonego w czasie, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do użytkowania nazwy, logo, oznaczenia graficznego Organizacji Korzystającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu wykorzystania jej dla celów związanych z promowaniem Programu. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

a.       W zakresie utrwalania i zwielokrotniania nazwy, logo oraz oznaczenia graficznego Organizacji Korzystającej – wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b.      Wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz wykorzystywanie nazwy, logo oraz oznaczenia graficznego Organizacji Korzystające w zakresie wykorzystania dla celów marketingowych związanych z promowaniem Programu.

9.      Wraz z przystąpieniem do Programu SMB udziela Organizacji Korzystającej ograniczonego w czasie, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do użytkowania nazwy, logo, oznaczenia graficznego Listy Robinsonów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu wykorzystania jej dla celów związanych z realizacją Programu i promocji Organizacji Korzystającej. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

a.       W zakresie utrwalania i zwielokrotniania nazwy, logo oraz oznaczenia graficznego Listy Robinsonów – wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b.      Wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz wykorzystywanie nazwy, logo oraz oznaczenia graficznego Listy Robinsonów w zakresie wykorzystania dla celów promocyjnych Organizacji Korzystającej.

10.  Prawo opisane w ust. 8 powyżej przysługuje Organizacji Korzystającej jedynie w przypadku nabycia licencji na korzystanie z Bazy Danych na okres minimum 1 roku.

11.   W celu realizacji praw opisanych w ust. 8 oraz 9 powyżej, Organizacja Korzystająca oraz SMB przekażą sobie logo praz oznaczenia graficzne, do których posiadają prawa, drogą e-mail na wskazane przez siebie adresy e-mail.

 

Dział IV: Umowa licencji na Bazę Danych

1.      Z chwilą przystąpienia przedsiębiorcy do Programu i nabycia statusu Organizacji Korzystającej zostaje zawarta z SMB umowa licencji (na okres 1 roku z prawem jej przedłużenia lub licencja na jednorazowe wykorzystanie) na Bazę Danych w celu zapewnienia, aby Organizacja Korzystająca nie kierowała do Zarejestrowanych Użytkowników adresowanych do nich Informacji handlowych (zgodnie z zakresem dokonanego przez Zarejestrowanego Użytkownika zgłoszenia na Liście Robinsonów) (dalej: Umowa licencji).

2.      SMB oświadcza, iż jest właścicielem praw autorskich oraz praw do Bazy Danych. 

3.      Organizacja Korzystająca zobowiązuje się wykorzystywać Dane wyłącznie w celu aktualizacji własnych baz danych oraz baz powierzonych o Dane zgłoszone przez Zarejestrowanych Użytkowników, do których Organizacja korzystająca zobowiązała się nie przesyłać Informacji handlowej.

4.      SMB jest właścicielem praw autorskich dotyczących wyboru oraz opracowania zawartości Bazy Danych oraz materiałów w formie elektronicznej niezbędnych do obsługi Bazy Danych. Prawa własności intelektualnej związane z Danymi, w tym sposób, w jaki są one prezentowane oraz forma, w jakiej występują, a także wszelkie odnoszące się do niej informacje stanowią własność SMB. Organizacji Korzystającej nie przysługuje prawo własności do Danych, natomiast prawo użytkowania Danych jest ograniczone warunkami Regulaminu. 

5.      SMB udziela Organizacji Korzystającej, na warunkach zawartych w Regulaminie, ograniczonego w czasie, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do użytkowania Bazy Danych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu aktualizacji własnych baz danych o Dane zgłoszone przez Zarejestrowanych Użytkowników, do których Organizacja korzystająca zobowiązała się nie przesyłać adresowanej do nich, Informacji handlowej, bez prawa do udzielania sublicencji. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

a.       W zakresie utrwalania i zwielokrotniania Danych – wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b.      Wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz wyodrębnienie i wykorzystywanie części Bazy Danych w zakresie aktualizacji własnych baz danych o Dane zgłoszone przez Zarejestrowanych Użytkowników, do których Organizacja korzystająca zobowiązała się nie przesyłać niezamówionej Informacji handlowej, a także udostępnianie Bazy Danych w taki sposób, aby Organizacja Korzystająca mogła mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

c.       Modyfikacja, aktualizacja przez Organizację Korzystającą informacji przechowywanych w Bazie Danych.

6.      Organizacja Korzystająca zobowiązuje się do nie wykonywania kopii, dostosowywania, zmiany, ani udostępniania osobie trzeciej, bezpośrednio jak i pośrednio, żadnej części Bazy Danych, chyba, że jest to wyraźnie dozwolone, a także zobowiązuje się nie naruszać jakichkolwiek tajemnic handlowych, ani praw autorskich SMB.

7.       Zobowiązanie opisane w ust. 6 powyżej nie znajduje zastosowania w przypadku przekazania Bazy Danych przez Organizację Korzystającą podmiotowi trzeciemu, który będzie przetwarzał dane objęte Bazą Danych jedynie na zlecenie i w celach Organizacji Korzystającej. W takim przypadku Organizacja Korzystająca zobowiązana jest zawrzeć z takim podmiotem umowę powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Jakiekolwiek wykorzystanie Bazy Danych przez podmiot trzeci dla własnych celów lub celów jakiegokolwiek innego podmiotu jak dana Organizacja Korzystająca jest złamaniem postanowień niniejszego regulaminu i może skutkować odpowiedzialnością danej Organizacji Korzystającej względem SMB.     

8.      Użytkowanie i przetwarzanie Danych przez Organizację Korzystającą, musi być dokonywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Organizacja Korzystająca będzie odrębnym administratorem danych. Organizacja Korzystająca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania Danych w zakresie wyznaczonym przez przepisy o ochronie danych osobowych.

9.      W zamian za korzystanie z Danych i Bazy Danych przekazanych Organizacji Korzystającej przez SMB na podstawie Umowy licencji, Organizacja Korzystająca będzie uiszczała na rzecz SMB opłaty. Warunki licencji, wysokości oraz warunki płatności opłat (w zależności od rodzaju udzielonej licencji), o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

 

Dział V: Obowiązki Organizacji Korzystającej

1.      Organizacja Korzystająca niezwłocznie po otrzymaniu dostępu do Bazy Danych dokona aktualizacji swoich baz danych oraz baz powierzonych celem niewysyłania Informacji handlowej do zarejestrowanych Użytkowników.

2.      Organizacja Korzystająca zobowiązuje się aktualizować swoje zbiory  danych względem Bazy Danych nie rzadziej niż raz na 30 dni (z wyjątkiem przypadku, gdy licencja ma charakter jednorazowego wykorzystania).

 

Dział VI: Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie zawiadomienia, zgody, oświadczenia czy też inne informacje przekazywane przez SMB lub Organizację Korzystającą w zakresie wykonania Umowy licencji wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.    Organizacja Korzystająca nie może scedować swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy licencji, ani w części, ani w całości na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody SMB.

3.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia Regulaminu Programu. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy licencji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego.