Co zrobić kiedy otrzymujesz telefony z niezamówioną informacją handlową?

2015-02-24

Co zrobić kiedy otrzymujesz telefony z niezamówioną informacją handlową?

·         W trakcie rozmowy telefonicznej, jeśli nie zgadzasz się, aby Twoje dane osobowe były wykorzystywane i przetwarzane przez podmiot dzwoniący, poinformuj go, że żądasz zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

·         W sytuacji kiedy Twoje żądanie nie zostanie uwzględnione i Twoje dane osobowe będą nadal przetwarzane w celach marketingowych powinieneś złożyć sprzeciw kierowany bezpośrednio do podmiotu, który wykorzystuje Twoje dane, wskazując żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych/przesyłania informacji handlowej lub żądanie zaprzestania przekazywania Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych.

·         W razie wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych przez przedsiębiorcę/administratora jest niedopuszczalne. W momencie złożenia sprzeciwu, przedsiębiorca zobligowany jest do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

·         W celach dowodowych i na potrzeby ewentualnego sporu, sprzeciw do administratora danych należy przesłać w formie pisemnej listem poleconym z pisemnym potwierdzeniem nadania za potwierdzeniem odbioru.

Co zrobić w sytuacji, w której nie chcesz już utrzymywać informacji handlowych lub komunikacji marketingowej, niezależnie od tego, jakim kanałem komunikacyjnym była do Ciebie przesyłana?

 

·         Jeżeli w otrzymanej od nadawcy wiadomości mailowej znajduje się informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na otrzymywanie takich informacji, zgodę taką możesz w każdej chwili odwołać poprzez przesłanie na wskazany adres korespondencyjny przedsiębiorcy, oświadczenia wskazującego na brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz przekazywania informacji handlowych, a także na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom. Zaleca się, aby w takich sytuacjach nie wysyłać wiadomości z oświadczeniem o odwołaniu zgody na wskazany w wiadomości adres mailowy, z uwagi na duże prawdopodobieństwo zwiększenia przychodzącej na naszą pocztę elektroniczną niechcianej korespondencji. Bezpieczną formą złożenia oświadczenia jest forma pisemna, wysłana listem poleconym z potwierdzeniem odbioru dla celów dowodowych.

·         Upewnij się czy zgoda na otrzymywanie reklam i informacji handlowych została rzeczywiście udzielona oraz czy podczas udzielania zgody udostępniłeś swój adres e-mail.

·         W sytuacji kiedy, złożone przez Ciebie odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz dalsze przesyłanie przez nadawcę informacji handlowych oraz informacji o charakterze marketingowym, nie będzie respektowane możesz złożyć sprzeciw do przedsiębiorcy/podmiotu, wskazujący żądanie zaprzestania przetwarzania przez ten podmiot Twoich danych osobowych w celach marketingowych/przesyłania informacji handlowej lub żądanie zaprzestania przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

·         W razie wniesienia sprzeciwu, dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych we wskazanym przez Ciebie zakresie jest niedopuszczalne. W momencie złożenia sprzeciwu, przedsiębiorca zobligowany jest do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

·         W celach dowodowych i na potrzeby ewentualnego sporu, sprzeciw do administratora danych należy przesłać w formie pisemnej listem poleconym z pisemnym potwierdzeniem nadania za potwierdzeniem odbioru.

 

Do kogo możesz się zwrócić, kiedy Twoje dane osobowe przetwarzane są bezprawnie?

·         Niezależnie od złożenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, zawsze możesz zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z zapytaniem, czy podmiot, który przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingowych działa legalnie.

·         Jeśli pomimo złożenia sprzeciwu, przedsiębiorca będzie nadal przetwarzał Twoje dane osobowe, możesz złożyć skargę do GIODO, załączając kopię wysłanego przedsiębiorcy sprzeciwu wraz z opisem stanu faktycznego, naruszającego przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (www.giodo.gov.pl; adres korespondencyjny: GIODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

·         Twoje prawa chroni również ustawa Prawo Telekomunikacyjne – zgodnie z art. 172, zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

·         W przypadku kiedy otrzymujesz informacje handlowe, na które nie wyrażałeś zgody, w celu uzyskania informacji i pomocy możesz kontaktować się z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, email: uke@uke.gov.pl).

·         Możesz zwrócić się również do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzecznika konsumentów (ich wyszukiwarka znajduje się na stronie: http://uokik.gov.pl/kontakt.php). Uzyskanie informacji i pomocy jest także możliwe w Biurze Obsługi Klienta firmy/przedsiębiorstwa, które przetwarza nasze dane.

·         Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w sposób bezprawny, przysługuje roszczenie o zaniechanie przetwarzania jej danych osobowych w sposób bezprawny, usunięcie skutków tego przetwarzania oraz naprawienie wyrządzonej tym szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

·         Osoba, której dane osobowe są/były przetwarzane w sposób bezprawny może wystąpić na drogę postępowania cywilnego, w związku z naruszeniem przez przedsiębiorcę jej dóbr osobistych (art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego).

(Kancelaria Wierzbowski Eversheds)